Fundacja

Kontakt

Logo FCS Black

Fundacja Concert Spirituel
ul. Kanadyjska 4 lok 7
03-957 Warszawa

tel. 722 380 288

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Informujemy, że administratorem danych osobowych, jest Fundacja Concert Spirituel z siedzibą w Warszawie (03-957) ul. Kanadyjska 4 lok. 7. Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z w sprawie administracji i ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym: agata.sapiecha@gmail.com. Fundacja Concert Spirituel przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą na podstawie pisemnych zgód i w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych fundacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f RODO. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja pozyskuje dane osobowe zależne od rodzaju realizowanego projektu i dotyczą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, wizerunku w postaci fotografii, filmu, notek biograficznych artystów. Fundacja przetwarza dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia projektu z uwzględnieniem odrębnych przepisów, a w przypadku danych dotyczących wizerunku bezterminowo. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w projekcie lub uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację Concert Spirituel.

Musisz zaakceptować warunki.